Woonoffensief Eindhoven

Onze eisen

Huisvesting naar behoefte, niet voor winst!

Houd huren betaalbaar na sloop, nieuwbouw of renovatie
Wooncorporaties gaan over tot sloop, nieuwbouw of renovatie om verouderde sociale huurwoningen te laten voldoen aan moderne duurzaamheids- en kwaliteitsstandaarden. De verhuurder mag in deze gevallen de huur verhogen. Op deze manier worden kosten afgewenteld die behoren tot de maatschappelijke taak van overheid en corporaties om te zorgen voor goede en betaalbare woningen. Wij eisen dat huurders kunnen terugkeren naar hun woning met gelijkblijvende kosten, ook na renovatie of sloop.

Meer sociale huur
Er zijn op dit moment niet genoeg sociale huurwoningen om iedereen die hier recht op heeft te huisvesten, met jarenlange wachtlijsten tot gevolg. Er zijn zeker duizenden nieuwe sociale huurwoningen nodig om dit tekort op te lossen, en te voorkomen dat bevolkingsgroei leidt tot nieuwe tekorten.

Garandeer voldoende en betaalbare studentenhuisvesting
De afgelopen jaren hebben we keer op keer gezien hoe studenten die naar Eindhoven komen in de noodopvang terechtkomen of bij iemand op de bank moeten slapen. Deze studenten zijn de dupe van het gefaalde woonbeleid. Onbetaalbare huurprijzen dwingen de student om extra studieschulden te maken. Internationale studenten worden in het bijzonder getroffen door deze hoge huurprijzen omdat zij vaak geen andere optie hebben dan de eerste de beste kamer aan te nemen ook al is de huur buiten proportie. Er wordt nu te weinig verantwoordelijkheid genomen voor studenten. De gemeente en onderwijsinstellingen moeten voldoende huisvesting garanderen zodat alle studenten en nadrukkelijk ook internationale studenten verzekerd zijn van een eigen dak boven hun hoofd.

Maak woningen toegankelijk voor mensen met een beperking
Aan woningen hebben de inwoners niets als ze er niet goed of volledig gebruik van kunnen maken. Voor inwoners met een beperking is dit wel een veelvoorkomend probleem, omdat (sociale) huurwoningen nog steeds niet breed toegankelijk zijn. Wij eisen dat huidige en nieuwe woningen toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking.

Garandeer betaalbaarheid

Stel een bovengrens in op de huurprijs
Sinds de jaren ’80 is de overheid bewust de grip verloren op de huur- en woningprijzen. Dit heeft als gevolg gehad dat de prijzen tot enorme hoogtes zijn gestegen en dit beleid is nog steeds aan de gang. Door een bovengrens op de prijs van huur- en koopwoningen in te voeren zullen de prijzen stagneren en zelfs kelderen.

Bevries de huren voor 5 jaar
In 2019 huurde bijna een kwart van de Eindhovense huishoudens een woning die niet paste bij hun inkomen: dit wil zeggen dat bijna een kwart van de Eindhovenaren in een te dure woning moest leven. Dit aantal is ondertussen alleen maar gestegen, net zoals de huren zelf. Een langdurige bevriezing van de huur geeft rust en beschermt huurders terwijl er gewerkt wordt aan permanente oplossingen voor het woningprobleem.

Garandeer betaalbaarheid
De afgelopen jaren zijn de huurprijzen enorm gestegen tegenover de absurd lage loonsverhogingen. Het is naast het vinden van een woning ook nog lastig geworden voor velen om er een te betalen. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen is het daarom tijd dat er een bovengrens wordt ingesteld op de huurprijzen. Hierdoor zal de stijging van de huurprijzen stagneren en dalen zodat iedereen een woning kan veroorloven.

Meer controle op verhuurders

Verhuurdersvergunning
 Eigenaren van panden moeten een verhuurdersvergunning hebben voordat zij het pand kunnen verhuren, waarbij het pand onder andere op leefbaarheid en brandveiligheid wordt gecontroleerd. Het pand wordt jaarlijks gecontroleerd of het nog steeds aan de eisen voldoet. Na driemaal een overtreding te zijn begaan wordt de vergunning ingetrokken, wat ertoe zal leiden dat het pand wordt onteigend.

Controle op verhuurders zonder huurders als slachtoffer
Zoals we bij het probleem van de illegale woningsplitsing in studentenhuizen hebben gezien, leidt gebrek aan controle en tijdige uitvoering van de regels ertoe dat huurders uiteindelijk de dupe worden van de acties van hun huisbaas. Zij raken namelijk hun woning kwijt, terwijl de echte overtreders nauwelijks gestraft worden. Om dit in de toekomst te voorkomen, moet er beter en regelmatig gecontroleerd worden, en niet pas wanneer de overtredingen al gedaan zijn.

Eindhoven voor mensen, niet voor winst!

Weer beleggers en speculanten uit Eindhoven 
Het woningtekort wordt verergerd doordat vastgoed (en daarbij onze huizen) als een makkelijke investering worden gezien door beleggers in binnen- en buitenland. Steeds grotere delen van de stad raken in handen van een klein groepje vastgoedreuzen waar individuele woningzoekenden nooit tegenop kunnen bieden, met stijgende huur- en huizenprijzen tot gevolg. Om ervoor te zorgen dat inwoners niet de dupe worden van dit winstbejag, moeten beleggers geweerd worden.

Stel een inwoonplicht in
Iedereen die een huis koopt, moet hier minstens drie jaar in wonen voordat het doorverkocht mag worden (voor persoonlijke omstandigheden als een scheiding of verlies van inkomsten wordt een uitzondering gemaakt). Dit om te voorkomen dat koophuizen in grote getalen worden opgekocht voor speculatie.

Leegstandsheffing
Het langdurig leeg laten staan van woningen om de prijs op te drijven is één van de manieren waarop beleggers bijdragen aan het woningtekort. Een leegstandsheffing kan worden ingezet om inwoning te bevorderen. Leegstaande panden worden opgenomen in een gemeentelijk register, wat een signaal is voor de eigenaar om iets aan de leegstand te doen en desnoods het pand te verkopen. Wanneer er 12 maanden na de opname in het register nog geen verandering in de situatie is, moet de eigenaar een extra jaarlijkse belasting betalen. De inkomsten hiervan kunnen onder andere gebruikt worden om huisvesting te financiëren.

Laat krakers weer hun gang gaan

In Eindhoven staat ruim 4% van alle woningen, kantoor- en winkelpanden leeg. Deze gebouwen worden gebruikt als een consumptiegoed. Gebouwen zijn echter geen ‘gewoon’ consumptiegoed, maar van maatschappelijk belang. Het voor winst (of zomaar) leeg laten staan van gebouwen is diefstal. Het kraakverbod moet daarom worden afgeschaft en leegstand stevig aangepakt. Om deze redenen eisen wij van burgemeester John Jorritsma dat hij onze gemeente uitroept tot een krakersvriendelijk gebied en zich inzet bij de driehoek burgemeester-politie-openbaar ministerie voor een gedoogbeleid omtrent kraken.

Nationaliseer de bouw

De afgelopen decennia hebben we kunnen zien dat de kapitalistische vrije markt heeft gefaald in het voorzien van voldoende woningen. Daarom pleiten wij voor een nationaal bouwprogramma dat als doel heeft iedereen van een betaalbare en duurzame woning te voorzien zonder een winstoogmerk. Alleen op deze manier zal er gegarandeerd kunnen worden dat er genoeg betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd.

Contact formulier

Privacy policy